Turkish
Books that demolish the theory of evolution

Documentaries that demolish the theory of evolution

Websites about the collapse of the theory of evolution

Books on the fact of creation

Documentaries on the fact of creation

Articles on the fact of creationThe logic that nothing, but chance, is scientific is a flawed one. It is a logical dead-end. If brand-new civilizations were discovered in outer space, would the logic of Darwinism and chance be employed in all of them? Would it be claimed that chance established civilizations everywhere? The portrayal of this miserable logic as scientific is the shame and disgrace of the current century.

Vol I:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol II:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol III:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol IV:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
 

33 / 2008-10-19

19 Ekim 2008 tarihinde Nature dergisinde yay?nlanan bir makalede, bilim dünyas?na yeni bir “dino-ku?” bulundu?u duyurusu yap?ld?. “A bizarre Jurassic maniraptoran from China with elongate ribbon-like feathers” (Çin’de bulunan ve uzun ?erit benzeri tüylere sahip garip Jurasic maniraptoran?) ba?l??? alt?nda tan?t?lan canl?n?n “ilkel tüyler” bar?nd?rd??? ve dinozorlardan ku?lara hayali geçi?in bir örne?ini te?kil etti?i iddia edildi. Oysa, Türk ve yabanc? bas?nda geni? yer tutan ve bir ara fosil olarak lanse edilmeye çal???lan söz konusu canl?, evrim teorisi ad?na büyük bir açmaz? te?kil ediyordu.

Epidexipteryx olarak isimlendirilmi? olan ve orta ve geç Jura (168-152 milyon y?l aras?) döneme ait oldu?u anla??lan canl? fosili, 164 gram a??rl???nda ve bir güvercin büyüklü?ündedir. Darwinistler, canl?n?n gövdesinin arkas?ndaki iki çiftten olu?an uzun yap?y? evrimle?mekte olan tüy demetleri olarak yorumlam??lard?r. Ve dolay?s?yla canl?, Darwinist medyada “tüylü dinozor” yak??t?rmas?yla gündeme gelmi?tir. Oysa bu iddialar?n hiçbir gerçekli?i yoktur. Darwinist medyan?n bir ara formmu? gibi gündeme getirmeye çal??t??? bu canl?, evrimci spekülasyonlarla çeli?en önemli özellikler içermektedir:

1.  Güvercin boyutundaki bu ilginç canl?n?n gövdesinin arka k?sm?nda bulunan yap?lar?n ku? tüyleriyle bir ilgisi bulunmamaktad?r. Bu bölgeler zar?ms? bir yap? göstermektedir ve konuyla ilgili BBC haberinde de belirtildi?i gibi yumu?ak bir k?l?f olarak nitelendirilmektedir. Canl?n?n söz konusu yap?lar?n?n geli?mekte olan tüy olarak ifade edilmesi zorlama bir izaht?r, bilimsel gerçeklerle örtü?memektedir.

2.  Dinozorlardan ku?lara hayali geçi?e önemli bir delil olarak gösterilmeye çal???lan bu canl?, evrimci iddialarla ilgili önemli bir çeli?kiyi de ortaya koymaktad?r. Söz konusu canl?n?n geç Jura dönemine ait oldu?unu bildiren paleontologlar, canl? üzerinde, “geli?mekte olan ilkel tüy” spekülasyonlar? yaparken, Archaeopteryx’i tamamen unutmaktad?rlar. Bilindi?i gibi Archaeopteryx, mükemmel ?ekilde uçucu özellikler gösteren kusursuz yap?ya sahip bir ku?tur ve günümüzden 150 milyon y?l önce ya?am??t?r. Darwinistler, Archaeopteryx üzerinde hiçbir delile dayanmayan evrimci spekülasyonlar yapmaya çal??salar da, canl?n?n mükemmel tüylere sahip oldu?unu kabul etmektedirler. ?u durumda, ku? tüylerinin kusursuzca sergilendi?i dönemden daha sonraki bir tarihte ortaya ç?kan bir canl?n?n, hayali “ilkel” tüyler ta??d???n? iddia etmek, evrim teorisinin iddialar?n? kendi içinde çökertmektedir.

3.  Epidexipteryx’in genel yap?s?ndan, muhtemelen farkl? özellikler gösteren soyu tükenmi? mozaik bir canl? oldu?u anla??lmaktad?r. Canl?n?n, ku?larla hatta dinozorlarla ili?kilendirilmesi yine Darwinist spekülasyonlara dayanmaktad?r. Epidexipteryx hakk?ndaki tan?mlama, National Geographic dergisinde ?öyle geçmektedir: “Epidexipteryx’in anatomisi çe?itli canl?lara ait kar???k özellikler içeriyor gibi gözükmektedir.” 

  Bu özellikleriyle canl?, Jura döneminin Platypus’u olarak da nitelendirilebilir. Darwinistlerin bu canl? üzerinde evrim propagandas? yapmaya çal??malar? asl?nda beklenen bir ?eydir. Çünkü Darwinistlerin ellerinde gerçek ara fosiller olmad??? için genellikle spekülasyonlar?n? soyu tükenmi? mozaik canl?lar üzerinde yo?unla?t?r?rlar. Epidexiptery de, sahte evrimci iddialara zemin haz?rlayabilecek farkl? özellikleri bar?nd?rd???ndan, Darwinistler söz konusu mozaik canl?y? kullanarak insanlar? bir kez daha aldatma pe?ine dü?mü?lerdir. Tiktaalik roseae’dan sonra bu aldatmacan?n son örne?i Epidexipteryx olmu?tur.

Darwinistler, Epidexipteryx üzerindeki tüye benzemeyen yap?lar? ilkel tüy olarak tan?tarak y?llar süren dino-ku? aldatmacas?n? devam ettirmeyi amaçlam??lard?r. Ancak bu te?ebbüslerini, canl? fosilinin incelenmesi sonucunda ortaya ç?kan anatomik yap? ve evrimcilerin tüylerin hayali evrimi konusundaki kendi iddialar? geçersiz k?lm?? durumdad?r. Asl?nda Epidexipteryx, ellerinde tek bir tane bile ara fosil bulunmayan Darwinistlerin son çaresiz giri?imlerini temsil etmektedir. Bilindi?i gibi Darwinist sahtekarl?klar tarihinde dinozor fosillerine tüy eklenmesiyle veya farkl? fosil parçalar?n?n bir araya getirilmesiyle olu?turulmu?, Darwinistler aç?s?ndan utanç verici sahte dino-ku? örnekleri mevcuttur. Darwinistler için, soyu tükenmi? canl?lar üzerinde demagoji yapmak, hatta gerekirse kendi elleriyle sahte fosiller üretip müzelerde gerçekmi? gibi sergilemek o kadar al???lm??t?r ki, ara fosil yoklu?unu bu yöntemlerle bertaraf edebileceklerini dü?ünmü?lerdir. Oysa art?k evrim teorisinin hiçbir delille desteklenmedi?ini, Darwinistlerin y?llarca tüm dünyay? sahte ara formlarla kand?rm?? olduklar?n? ve evrim teorisinin bir yalan oldu?unu tüm dünya bilmektedir. Dolay?s?yla, sahte dino-ku? haberleri, göz boyay?c? sahte çizimlerle süslense de, art?k tamamen etkisizdir.

Darwinistlerin Epidexipteryx’le ilgili sahte dino-ku? iddialar?n?n geçersizli?ini gösteren deliller son derece aç?kt?r. Bu kan?tlar?n yan? s?ra, bir dinozorun kanatlanarak ku? haline gelip uçmaya ba?lad??? iddias?n?n mant?ks?zl??? da a?ikard?r. Karadan havaya böyle bir geçi?in imkans?zl??? daha önce çe?itli yaz?lar?m?zda defalarca aç?klanm?? ve delillendirilmi?tir. Karadan havaya geçi?in imkans?zl??? ve dino-ku? senaryolar?n?n sahteli?i ile ilgili detayl? bilgileri buradan okuyabilirsiniz.

Nature dergisine ve onu izleyen di?er yerli ve yabanc? evrim yanl?s? bas?na, bu gibi haberleri evrim teorisine uyarlayarak de?il, bilimsel gerçekler ?????nda hareket ederek okuyucular?na sunmalar?n? tavsiye ediyoruz. Ve yine söz konusu bas?na, art?k insanlar?n evrim teorisini bir aldatmaca olarak gördüklerini, yaln?zca bilimsel delillere inand?klar?n?, dolay?s?yla haberleri bu k?stasa göre okuyucular?na ula?t?rmalar? gerekti?ini tekrar hat?rlat?yoruz. 
THE ATLAS OF CREATION RAZED DARWINISM IN EUROPE

The way that all of Europe has become acquainted with Atlas of Creation and the declaration of the fact that living creatures have remained unchanged for millions of years and that evolution is devoid of any scientific worth have led to a major change of belief among the people of Europe. Independent polls conducted by well-known publishing institutions in different European countries have revealed a major drop in the numbers of people believing in Darwinism and that belief in Allah now dominates Europe. >>


In order to create, God has no need to design

It's important that the word "design" be properly understood. That God has created a flawless design does not mean that He first made a plan and then followed it. God, the Lord of the Earth and the heavens, needs no "designs" in order to create. God is exalted above all such deficiencies. His planning and creation take place at the same instant.
Whenever God wills a thing to come about, it is enough for Him just to say, "Be!"
As verses of the Qur'an tell us:
His command when He desires a thing is just to say to it, "Be!" and it is. (Qur'an, 36: 82)
[God is] the Originator of the heavens and Earth. When He decides on something, He just says to it, "Be!" and it is. (Qur'an, 2: 117)

Home | Books | Documentaries | Articles | Audio | Contact us | Subscribe

2007 Darwinism-Watch.com
Our materials may be copied, printed and distributed, by referring to this site.