Türkçe


Evolutionary Propaganda in Daily Papers

Evolutionary Propaganda in Scientific Magazines

Evolutionary TV broadcasts

Evolutionary Propaganda on the Internet

Common Darwinist Claims

Evolutionary Propaganda in Other MagazinesBooks that demolish the theory of evolution

Documentaries that demolish the theory of evolution

Websites about the collapse of the theory of evolution

Books on the fact of creation

Documentaries on the fact of creation

Presentations on the fact of creationThe logic that nothing, but chance, is scientific is a flawed one. It is a logical dead-end. If brand-new civilizations were discovered in outer space, would the logic of Darwinism and chance be employed in all of them? Would it be claimed that chance established civilizations everywhere? The portrayal of this miserable logic as scientific is the shame and disgrace of the current century.

Vol I:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol II:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol III:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
 

35, 32 / 2008-11-19
Türkçe
Hürriyet ve Radikal gazetelerinde ve di?er baz? yay?nlarda 19 Kas?m 2008 tarihinde yay?nlanan bir haberde, “kangurular?n genetik akrabam?z” ç?kt??? haber veriliyordu. Keseli hayvanlar?n genetik kod haritas?n?n ç?kar?ld??? ve kangurular?n geneti?inin insana benzedi?inin anla??ld??? iddias?nda bulunulan söz konusu haberler, yine çürük evrim masallar?n?n tan?d?k örneklerinden birini olu?turuyordu.

Darwinistler zaman zaman çe?itli sonuçsuz te?ebbüslerle evrim teorisini gündemde tutmaya çal???rlar. Fakat bunu bilimsel delillerle yapamazlar. Çünkü bilimsel tüm bulgular evrimi kesin olarak yalanlamakta, çürütmektedir. Bunu çok iyi bildiklerinden evrim yalan?n? ayakta tutacak bir spekülasyon yolu bulmaya çal???rlar. Üzerinde propaganda yapabilecekleri malzeme ararlar. T?pk? soyu tükenmi? insan ve maymun kafataslar?n? insan?n sahte evrimine delil göstermeye çal??t?klar? gibi, canl?lardaki genetik benzerlikleri de “ortak ata” hikayesine bir kan?tm?? gibi sunmaya çal???rlar.

Fakat bu konuda yalan söylemektedirler. Bilimsel veriler bu gerçe?i kan?tlam??t?r.

Sözde ortak ata hikayesinde uzun zaman gündem yap?lmaya çal???lan ?empanze genomu ile benzerlik iddias?, Darwinistlere öylesine büyük bir hayal k?r?kl??? ya?atm??t?r ki, ?imdi bu sahte hikayeyi kangurulara döndürmeye çal??maktad?rlar. Darwinistler uzunca bir zaman ?empanze ile insan genomlar? aras?ndaki sözde %99.4’lük benzerlik oldu?u iddias?n? önemli bir spekülasyon malzemesi olarak kullanm??lard?r. Öyle ki, insanlara, ?empanze genom çal??malar?n?n daha henüz ba?lang?ç a?amas?nda oldu?u, söz konusu benzerli?in insan genomunun yaln?zca binde 3’ü üzerinde yap?lan bir kar??la?t?rmaya dayand??? söylenmemi?tir. ?empanze genomu projesi geni?ledikçe, insan ve ?empanze genomlar? aras?ndaki fark ciddi ?ekilde artmaya ba?lam??, daha önce iddia edilen %99.4’lük benzerlik oran? bir evrimcinin sözleriyle “üzüntü verici derecede hatal?” olarak tan?mlanm??t?r. Gerçekle?en çal??malar, insan ve ?empanzelerde ortak olarak tan?mlanan genlerin bile ciddi farklar içerdiklerini, amino asit dizilimleri farkl? olan genlerin insandan farkl? i?levler üstlendiklerini göstermi?tir. Dolay?s?yla insan-?empanze genom benzerli?i üzerindeki tüm iddialar yaln?zca birer spekülasyondur, gerçekleri yans?tmamaktad?r.

Darwinistleri deh?ete dü?üren bu önemli gerçekler, Darwinist yay?nlar?, üzerinde spekülasyon yapacaklar? yeni bir konu aray???na sürüklemi?tir. Öyle ki Darwinizm yanl?s? yay?nlar yapan gazeteler insan?n kangurudan, hatta “fareden” ne zaman ayr?ld???n?n propagandas?n? yapmaya ba?lam??, bu demagojinin insanlar üzerinde etkili oldu?unu zannetmi?tir. Darwinist yay?nlar?n panik içindeki bu ata bulma çabalar? daha önce de pervas?z, hatta komik örneklerle gündeme gelmi?, söz konusu yay?nlar insan?n atas?n?n “kar?ncayiyen” oldu?unu, “mikrop” oldu?unu, hatta “patates” oldu?unu iddia etmekte sak?nca görmemi?lerdir.  

 ?nsan vücudunda 100 trilyon hücre bulunmaktad?r, hücrelerde bulunan her bir DNA molekülünde ise bir kütüphane dolusu bilgi sakl?d?r. Bu durumda, bir insan vücudundaki bilgiyi bar?nd?ran bu ?ekilde yüz trilyon kütüphane olmas? gerekir. Ancak burada esas önemli olan bu bir kütüphanelik bilginin özel bir dizilim ile kodlanm?? olmas?d?r.

Canl?larda elbette genetik benzerlikler olmas? do?ald?r. Canl?lar?n genetik yap?s? benzer malzemelerden olu?makta, canl?lar ya?amak için ayn? malzemeleri tüketmekte, ayn? ortam? payla?maktad?rlar. Nitekim insan?n genleri, belli oranlarda ba?ka birçok canl?yla benze?ir. Örne?in insan ve nematod solucanlar?n?n genleri aras?nda %75 benzerlik vard?r ama bu durum insan?n %75 solucan oldu?unu göstermez. Muz ve insan aras?nda da %50 benzerlik vard?r ama bu benzerlik de insan?n %50 muz oldu?unu göstermemektedir. ?ki canl? aras?nda ayn? genler bulunsa bile bunlar?n dizilim farkl?l??? nedeniyle tamamen farkl? ?ekilde çal??t?klar? bilinmektedir. T?pk? ?empanzede oldu?u gibi. Muzdaki benzer genlerin nas?l insandaki gibi çal??t??? iddia edilemezse, ?empanzede, kanguruda veya nematod solucanlar?nda da böyle bir ?ey iddia edilemez. ?nsan? insan, kanguruyu kanguru, muzu da muz yapan genler, o canl?lara ait olarak yarat?lm?? olan özgün genlerdir ve bu Rabbimiz’in üstün ve benzersiz yarat???na önemli birer delildirler.

Darwinistlerin bu tip demagojileri b?rak?p evrim teorisini destekleyecek tek bir tane bile olsa bilimsel delil getirmeleri gerekmektedir. Genler üzerine spekülasyonlar yaparken, muhte?em komplekslikteki genlerin aç?klamas?n? yapabiliyor olmalar? gerekir. Ama evrimi destekleyen tek bir delil bile yoktur. Genlerin varl???, canl?lar?n kökenini tesadüflere ba?layan evrim teorisini çürütmek için yeterlidir. Çünkü gen, sahip oldu?u komplekslikle, ya?am?n bir rastlant? eseri olmad???n?n, yarat?ld???n?n aç?k kan?tlar?ndan biridir.

Asl?nda söz konusu yay?nlar, Darwinizm’in y?k?l???n?n pani?i içindeki evrim savunucular?n?n bo?a ç?rp?n??lar?n? ifade eder. Darwinistler bu panik içinde öylesine pervas?zla??rlar ki, insanlar? komik iddialarla aldatabilme pe?indedirler. Bilimsellik kisvesi at?nda hiç gocunmadan bir gazete sayfas?nda insanlara kanguru atalar?ndan geldi?ini, asl?nda bir kar?ncayiyen oldu?unu ve hatta yaln?zca bir mikrop oldu?unu söyleyebilecek kadar ileri gitmi?lerdir. 150 y?ld?r süren Darwinist aldatmaca, s?n?r?n? a?m??, insanlar adeta masallara inanan çocuk yerine konulmaya çal???lm??t?r. Darwinist mant?k ta??yan yay?nlar?n kabul edemedikleri gerçek ?udur: ?nsanlar art?k aldat?lamamaktad?rlar. ?nsanlar, Darwin’in safsatalar?na art?k inanmamaktad?rlar.

Demagojiyle yalan dayatma dönemi çoktan sona ermi?tir. ?nsanlar, Allah’?n tüm varl?klar?n Yarat?c?’s? oldu?una ve her varl??? yaln?zca “OL” emri ile yoktan yaratt???na inanmaktad?rlar. ??te bu yüzden aldatmacayla ayakta kalma devri sona ermi?tir. 20 y?l, 30 y?l, 40 y?l önceki bayat bilgileri yeni bir bilgi gibi tazeleyip halk?n önüne sunmak do?ru de?ildir. Darwinizm y?k?lm??t?r, Darwinist sahtekarl???n gerçek yüzü ortaya ç?km??t?r ve Darwinistler art?k dünyay? aldatamamaktad?rlar.

Art?k günümüzde Darwinizm’i çürüten deliller çok net ve aç?kt?r. Paleontoloji biliminin ortaya ç?kard??? ve evrimin olmad???n? aç?kça gösteren 100 milyon ?imdiki canl?larla ayn? olan fosil varken genetikten, oradan buradan delil ç?karmaya çal??mak beyhude bir çabad?r. Bilakis genlerin kompleksli?i anla??ld?kça, insan?n genom projesi dahilinde ortaya ç?kan mucizeler görüldükçe, Darwinizm’in bir aldatmaca oldu?u çok daha net anla??lm??t?r. ?nsan genomu projesi direktörü ve ?nsan Genomu Ara?t?rma Merkezi ba?kan? eski ateist olan t?p doktoru Francis Collins, DNA’daki kompleksli?i ve zerafeti gördükten sonra Allah’a iman etti?ini aç?klam??t?r.[1]

 

 


Collins, DNA’daki üstün yarat?l??? Allah’?n mucizesi olarak tan?mlam??, insan genomunu inceledikçe Allah’a daha fazla yakla?t???n? ifade etmi?tir.

Canl? organizmalar?n kompleksli?i anla??ld?kça, Darwinizm’in yanl??l??? daha fazla anla??lmaktad?r. Hürriyet ve Radikal gazetelerine tüm dünyan?n gördü?ü bu gerçe?i görmelerini, insanlar?n %90’?n?n art?k Darwinizm’e inanmad???n? kabul etmelerini ve çürük safsatalarla insanlar? aldatamayacaklar?n? anlamalar?n? tavsiye ediyoruz.

1 http://www.cnn.com/2007/US/04/03/collins.commentary/index.html

 

 

 The Lie of Human Evolution

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoguery

The Dilemma of Transitional Forms

The Origin of Living Things

Dead End for Molecular Evolution

Creation of the Universe

Lies of Atheism, Materialism and the Philosophy of Evolution

The Deception of Animal Evolution

The Deception of Plant Evolution

Darwinist Fairy Tales on Life

Articles on Darwinist Deception

The Deficient Basis of The Darwinist Propaganda

How the Dajjal died


THE ATLAS OF CREATION RAZED DARWINISM IN EUROPE

The way that all of Europe has become acquainted with Atlas of Creation and the declaration of the fact that living creatures have remained unchanged for millions of years and that evolution is devoid of any scientific worth have led to a major change of belief among the people of Europe. Independent polls conducted by well-known publishing institutions in different European countries have revealed a major drop in the numbers of people believing in Darwinism and that belief in Allah now dominates Europe. >>


In order to create, God has no need to design

It's important that the word "design" be properly understood. That God has created a flawless design does not mean that He first made a plan and then followed it. God, the Lord of the Earth and the heavens, needs no "designs" in order to create. God is exalted above all such deficiencies. His planning and creation take place at the same instant.
Whenever God wills a thing to come about, it is enough for Him just to say, "Be!"
As verses of the Qur'an tell us:
His command when He desires a thing is just to say to it, "Be!" and it is. (Qur'an, 36: 82)
[God is] the Originator of the heavens and Earth. When He decides on something, He just says to it, "Be!" and it is. (Qur'an, 2: 117)

Home | Books | Documentaries | Articles | Audio | Contact us | Subscribe

2007 Darwinism-Watch.com
Our materials may be copied, printed and distributed, by referring to this site.