Turkish
Books that demolish the theory of evolution

Documentaries that demolish the theory of evolution

Websites about the collapse of the theory of evolution

Books on the fact of creation

Documentaries on the fact of creation

Articles on the fact of creationThe logic that nothing, but chance, is scientific is a flawed one. It is a logical dead-end. If brand-new civilizations were discovered in outer space, would the logic of Darwinism and chance be employed in all of them? Would it be claimed that chance established civilizations everywhere? The portrayal of this miserable logic as scientific is the shame and disgrace of the current century.

Vol I:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol II:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol III:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol IV:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
 

157 / 2009-06-21
?ngilizce

Belçika ulusal televizyon kanal? RTBF, Say?n Adnan Oktar ile gerçekle?tirmi? oldu?u röportaj? geçti?imiz haftalarda bir program esnas?nda yay?nlad?. Çe?itli konularda son derece de?erli bilgilerin verildi?i bu röportajda, Say?n Adnan Oktar taraf?ndan özellikle ve kesin delillerle vurgulanm?? olan nokta ise, Darwinist aldatmaca idi.

Söz konusu röportajda delilleriyle ortaya konulan bilgilerin verilmesi, baz? Darwinist kesimleri rahats?z etmi? olacak ki, röportaj?n yer ald??? program?n bir bölümüne, Darwinizm’i kurtarmak ad?na son derece aciz, bilimsellikten uzak ve hatta çocukça izahlar dahil edilmeye çal???lm??t?r. A?a??da, ölmü? Darwin’i kurtarmak ad?na yap?lm?? olan bu aldat?c? izahlar hakk?ndaki aç?klamalara yer verilmektedir:

 

Darwinistlerin Mant?k D??? Kar?? Ataklar? Fosiller Kar??s?nda Bozguna U?ram??t?r

Darwinistler iddialar?n? kan?tlayacak tek bir tane bile bilimsel delil getirmezler. Teorilerini çürüten bilimsel bir delil ortaya koyuldu?unda ise, mant?ks?z kar?? ataklar yapt?klar?nda bu gerçek delilin etkisini yok edebileceklerini zannederler. Bu bir çe?it Darwinistlere özgü savunma mekanizmas?d?r. Nitekim evrime kar?? binlerce delilin aç?kça, dev resimlerle sergilenmi? oldu?u Yarat?l?? Atlas?’n?n, Darwinistlerden bu kadar büyük tepki almas?n?n nedeni de budur.

RTBF kanal?ndaki söz konusu aç?klamalarda da ayn? yöntem izlenmektedir. Tek bir fosil üzerinden milyonlarca aldat?c? spekülasyon yapabilen Darwinistler, Yarat?l??’? ispat eden fosiller söz konusu oldu?unda fosille canl?s?n?n kar??la?t?r?lmas?n?n imkans?z oldu?unu iddia edebilecek kadar pervas?z olabilmektedirler.

Oysa bir fosil kal?nt?s?, paleontologlara o canl? ile ilgili hemen her türlü bilgiyi verir. Özellikle bu canl?, günümüzde halen ya?ayan bir canl? ise, söz konusu saptama rahatl?kla yap?labilir. Nitekim fosillerle bunlar?n canl? örnekleri aras?ndaki benzerlik öylesine keskindir ki, s?rf fosiline bakarak bir canl?n?n ne oldu?unu ?u anda fosil sergilerini gezen ilkokul ö?rencileri bile hemen söyleyebilmektedirler.

  

Yukar?daki fosilleri yaln?zca bir kere gören bir ilkokul çocu?u bile, fosillerin s?ras?yla kaplumba?a, timsah ve kurba?aya ait oldu?unu hemen söyleyecektir.
Darwinistlerin istedi?i gibi detayl? bir iskelet ara?t?rmas? yap?lsa da yine bu gerçek ortaya ç?kacakt?r. Bu fosiller, canl?lar?n milyonlarca y?l önce de günümüzdeki gibi olduklar?n? ortaya koyan çok çarp?c? ve kesin bir gerçektir.

Ayr?ca Darwinistler e?er dilerlerse, söz konusu kar??la?t?rmay? yeni ölmü? bir canl? ile onun milyonlarca y?ll?k fosili aras?nda da yapabilirler. Bu konuda önlerinde bir engel yoktur. Nitekim bunun sonucunda da arada hiçbir fark olmad???n? aç?kça göreceklerdir. Darwinistlerin böyle bir kar??la?t?rma yapmay?p s?rf laf kalabal???na bo?ulmalar?, ortaya ç?kacak olan gerçeklerden korkmalar?ndan kaynaklanmaktad?r.

Fakat as?l olarak belirtilmesi gereken husus, burada tipik bir Darwinist aldatmaca yönteminin kullan?lmakta oldu?udur: Darwinistler, bir canl?n?n, örne?in tek bir hava kesesinin günümüzdeki türde?i ile ayn? olmad??? gibi bir mant?kla bile bu canl?y? “ara form” olarak lanse edebilirler. ??te bu nedenle canl?lar aras?nda detayl? bir iskelet kar??la?t?rmas?n?n yap?lmas? gerekti?ini iddia eder, e?er canl?n?n, örne?in bir hastal?ktan dolay? parma??n?n en k?sa kemi?i biraz e?rilmi?se, bunun arad?klar? kay?p halka oldu?unu iddia etmekten çekinmezler. (Böyle bir iddia son dönemlerde mükemmel lemur fosili Ida üzerinde yap?lm??, fakat spekülasyonun boyutlar? Darwinist bilim adamlar?n? bile utand?rm?? ve bu yaygaraya “maskaral?k” ad?n? vermi?lerdir). Darwinistlerin detayl? kar??la?t?rmaktan kas?tlar? i?te budur. Oysa Darwinistler e?er ara form getirmek istiyorlarsa, getirmeleri gereken fosiller ?öyle olmal?d?r:

 

 ??te ara fosil denen ?ey, bunlara benzer bir görünümde olmal?d?r. Darwinistlerin iddialar? e?er do?ruysa buna örnek olarak bir alveol keseci?ini de?il, yukar?daki gibi garip varl?klardan milyonlarca, hatta milyarlarca getirmeleri gerekir. Canl?lar, e?er gerçekten Darwinistlerin iddia ettikleri gibi birbirlerine dönü?üyorlarsa, bunun geçi?ini gösteren acayip görünümlü canl?larda say?s?z garip organ, geli?mekte olan yap? ve acayiplikler, düzensizlikler bulunmas? gerekirdi. Yeryüzü de, t?pk? Darwin’in de aç?kça belirtti?i gibi bu garip varl?klarla dolup ta?ard?.

Fakat yeryüzünde, BUNLARDAN B?R TANE B?LE YOKTUR.

??te Darwinistlerin gösteremedikleri ?ey budur. Ve yine Darwinistlerin en büyük yenilgisini ilan eden gerçek de budur.

Darwinistlerin Amber Fosillerine Aç?klama Getirme Çabalar? Son Derece Acizcedir

Darwinistler, Darwinizm’i ciddi ?ekilde y?k?ma u?ratt??? için öncelikle evrimi inkar eden fosil delillere sald?r?rlar. Fakat Yarat?l??’? ispat eden fosiller o kadar detayl?, o kadar mükemmel ve o kadar çoktur ki, yap?lan hiçbir Darwinist demagojik aç?klama, bilimsel delillerle verilen gerçekleri ortadan kald?ramamaktad?r.

Nitekim söz konusu yay?nda da, fosillerin iskelet kar??la?t?rmalar?n?n yap?lmas? iddias? ile ortaya ç?kan Darwinistlerin fosil delillerden bunald?klar? anla??lmaktad?r. Darwinistler, canl?lar?n tüm detaylar?yla mükemmel ?ekilde sergilendi?i amberlere de bahane bulmaya çal??m??lar ve tek bir amber fosilini al?p bunun “belirsiz” oldu?unu söyleyerek müthi? bir kar?? atak yapt?klar?n? zannetmi?lerdir. ??te Darwinistlerin, ölmü? teorilerini kurtarmak için gösterdikleri zavall? çabalar?, özellikle böyle örneklerde ortaya ç?kmaktad?r.

?u ana kadar dünyada ele geçirilmi? olan milyonlarca amber vard?r. Bunlar?n bir k?sm? Yarat?l?? Atlas?’nda sergilenmi?tir. ?imdi Darwinistlerin iddia etti?i ?ekilde bu amberlerden bir tanesi veya on tanesi “belirsiz” olmu? olsa, geri kalan mükemmel amberler için Darwinistlerin aç?klamas? ne olacakt?r? Canl?, bir amberin içinde her detay?yla sanki bugün konulmu? gibi durmaktad?r. Acaba Darwinistler bunlara nas?l bir aç?klama getireceklerdir? Elbette aç?klama getirebilmeleri imkans?zd?r. Zaten Darwinistler, bir aç?klamalar? olmad??? için  “belirsiz” “anla??lmaz” gibi bahanelerin ard?na s???nmaya çal???rlar.
 

 
 
Yarat?l?? Atlas?’n?n birinci bask?s?nda, bir bask? hatas? sonucu yanl?? konulmu? bir resmi Darwinistlerin bu kadar konu etmeleri de ayn? yenilginin i?aretidir. Bu konu, hat?rlanaca?? gibi, ateist Richard Dawkins dahil Yarat?l?? Atlas? nedeniyle deh?ete kap?lan pek çok Darwinist’in en büyük konusu haline getirilmi?ti. Darwinistler, Yarat?l?? Atlas?’n?n birinci, ikinci ve üçüncü bask?s?nda yer alan “B?NLERCE” MÜKEMMEL FOS?L HAKKINDA HER NEDENSE TÜMÜYLE SESS?Z KALIP, bu bask? hatas?n? çok önemli bir bulu?mu? gibi durmaks?z?n dile getirmi?lerdi. Teknik bir hatay? bir ba?ar? zannetmi?lerdi. Asl?nda yaln?zca bu örnek bile, Darwinistlerin ne kadar büyük bir açmazda olduklar?n? göstermeye yetmi?ti.

Nitekim Yarat?l?? Atlas?’n?n sonraki bask?lar?nda söz konusu bask? hatas? düzeltilmi?, fosil resmin yan?nda canl?n?n bugünkü hali yer alm?? ve o vakte kadar yaygara yapan ad? geçen Darwinistler bir anda sessizli?e bürünmü?lerdir. Nedense fosilin yan?na konan canl?n?n bugünkü hali hakk?nda tek bir Darwinist’ten tek bir yorum bile gelmemi?tir. Çünkü bu resim, canl?lar?n DE???MED?KLER?N? ispat eden bir ba?ka delildir.

RTBF kanal? ise, konular? biraz geriden takip ediyor olacak ki, çok önemli bir bulu? yapt???n? zannederek, bu konuyu önemli bir zafer edas?nda vermektedir. Dikkat edilirse Darwinistlerin, bir bask? hatas?ndan ba?ka verebilecekleri örnek olmad??? için Yarat?l?? delilleri kar??s?nda bu kadar zavall? bir konuma dü?ebilmektedirler.

Ara Fosil Yoklu?u, Darwinist ?deolojinin Sonunu Getirmi?tir


?ki seneden uzun bir süredir, tek bir tane ara fosil getirene 10 trilyon ödül verilece?i ça?r?s? yap?lmaktad?r. Bu vakte kadar, “ara fosil” kelimeleri sürekli olarak a??zlar?nda olan Darwinistler, tek bir tanesini ortaya ç?kar?p da 10 trilyonun talibi olmad?lar. Bunun elbette tek nedeni, ELLER?NDE GERÇEKTE TEK B?R TANE B?LE ARA FOS?L OLMADI?INI KEND?LER?N?N DE ÇOK ?Y? B?LMES?D?R.

RTBF kanal? da görünü?e göre, ad? geçen Darwinistlerle ayn? çürük takti?i izlemeyi tercih etmi?tir. Söz konusu kanal y?llard?r Darwinist provokasyonun en önemli malzemesi haline getirilen Tiktaalik, Archeaopteryx, Pikaia gibi masallar? tekrar etmekle yetinmi?tir. Ara fosil oldu?unu iddia etti?i bu fosilleri getirip 10’ar trilyon TL almak yerine, yine sadece spekülasyon yöntemini kullanmay? ye?lemi?tir. RTBF kanal? da, t?pk? di?er Darwinistler gibi, konu hakk?nda çok önemli deliller var izlenimi vermeye çal??m?? fakat buna dair hiçbir delil vermemi?, bunlar? bir ara fosil olarak meydanlarda sergilemeye yana?mam??t?r.

Bunun tek nedeni, bahsedilen fosillerin hiçbir ara form özelli?i göstermeyi?i ve GERÇEKTE, DARW?N?STLER?N ELLER?NDE TEK B?R TANE B?LE ARA FOS?L OLMAYI?IDIR.

Darwinistlerin Ara Fosil Aldatmacalar?na Örnekler


Pikaia, günümüzden yakla??k 540 milyon y?l önce Kambriyen döneminde ya?am?? mükemmel bir canl?d?r. Pikaia hakk?ndaki Darwinist iddialar, Darwinistlerin Kambriyen dönemine bir aç?klama getirememelerinden ve dolay?s?yla Kambriyen canl?lar?na sözde “atalar?m?z” görünümü vermeye çal??malar?ndan kaynaklanmaktad?r. Pikaia, normalde, 540 milyon y?l önce, hiçbir hayali atas? olmadan aniden ortaya ç?km?? mükemmel bir omurgas?zd?r. Üstelik, Pikaia ile ayn? dönemde, onun sözde torunlar? olan bal?klar?n da var oldu?u ortaya ç?km??t?r. Dolay?s?yla, Pikaia’n?n sözde bal?klar?n atas? oldu?u iddias? büyük bir aldatmacad?r. Uzun bir zaman önce ortaya ç?km?? bu gerçe?in fark?nda olmad??? anla??lan RTBF kanal?, konu hakk?nda detayl? bilgilere buradan ula?abilir.

Tiktaalik Roseae ise, uzun zamand?r Darwinistler taraf?ndan spekülasyon malzemesi yap?lmaya çal???lm??, fakat bilimsel delillerle ba?ar?s?z olmu? bir ara fosil aldatmacas?ndan ibarettir. Darwinistler, bu mükemmel mozaik canl?n?n üzerinde tek bir ara form delili gösteremezken, yaln?zca spekülasyona dayanarak aldatmacaya ba?vurmaktad?rlar. Bu fosilin geçersizli?i hakk?nda da pek fazla bilgisi olmad??? anla??lan RTBF kanal? yetkilileri gerekli bilgileri buradan okuyabilirler.

Archeaopteryx ise, art?k hakk?ndaki ara form iddialar?n?n geçersizli?ini Darwinist bilim adamlar?n?n bile itiraf ettikleri mükemmel bir ku? örne?idir. Archeaopteryx’in mükemmel uçucu bir ku? oldu?u kapsaml? bilimsel delillerle detayl? olarak ispat edilmi? bir gerçektir. Dahas?, Archeaopteryx ile ayn? dönemde ya?ayan mükemmel ku?lar?n fosilleri, bu yönde yap?lan tüm propagandalar? da ortadan kald?rm??t?r. RTBF kanal? yetkilileri söz konusu ku? fosilini ellerindeki Yarat?l?? Atlas? kitab?nda da inceleyebilirler. Archeaopteryx yan?lg?s? hakk?ndaki detayl? bilgilere RTBF kanal? yetkilileri buradan ula?abilirler.
 


Archeaopteryx ile ayn? dönemde ya?am?? olan mükemmel uçucu ku? Confuciusornis.

Sonuç: Milyonlarca Fosil Darwinizm’in Y?k?m?n? ?lan Ediyor

RTBF kanal?, görünü?e göre, Darwinizm yenilgisinin boyutlar?ndan bir hayli habersizdir. Dünyada sürekli olarak yer katmanlar? kaz?lmakta, milyonlarca fosil ele geçirilmektedir. Süvey? Kanal?, Panama Kanal? gibi dev projeler gerçekle?tirilmi?, yer katmanlar?n?n tümü ortaya ç?kar?lm??t?r. Böyle faaliyetler, Darwin zaman?nda da vard?r. Darwin zaman?nda da yer katmanlar?n?n büyük bir bölümü kaz?lm??t?r ve milyonlarca fosile ula??lm??t?r. ?u anda ele geçen fosillerin say?s? 250 milyondan fazlad?r. Ve Darwin döneminde ele geçirilememi? olan ara fosiller, ?u anda da yoktur. 250 M?LYON FOS?L?N TAMAMI, MÜKEMMEL CANLILARA A?TT?R. 250 M?LYON FOS?L?N TAMAMI YARATILI?I GÖSTERMEKTED?R. Bu canl?lar, milyonlarca y?l boyunca de?i?memi?lerdir. Darwinistlerin at?n atas?n? göstermeye çal??t?klar? dönemde, mükemmel at vard?r. Darwinistlerin ku?un atas? dedikleri dönemde mükemmel ku?lar göklerde uçmaktad?r. Dolay?s?yla bu çirkin Darwinist aldatmacaya bir son verilmelidir. Çünkü Darwinistlerin foyas? tam 250 milyon delil ile ortaya ç?kar?lm??t?r.

Darwinistlerin bu deliller kar??s?ndaki ç?rp?n??lar?, gerçekten de aciz bir çabad?r. RTBF kanal?, son derece s?radan ve bilindik Darwinist yöntemlerle yenilgiyi bertaraf edebilece?ini zannetmi?tir. Oysa tüm di?er Darwinistlerin oldu?u gibi, RTBF kanal?n?n da göremedi?i bir gerçek vard?r: Bu fosillerden 10 tanesinin, hatta 1000 tanesinin yanl?? oldu?unu farz etsek bile, zaten milyonlarca fosil Darwinizm’in y?k?m?n? ilan etmi? durumdad?r. Darwinistlerin bu fosillere kar?? diyecek tek bir sözleri yoktur. Dolay?s?yla Darwinistlerin dönüp dola??p ayn? hikayeleri gündeme getirmeye çal??malar? yaln?zca onlar? komik duruma dü?ürmektedir.

RTBF kanal?na, Darwinizm’in yenilgisi konusunda uzun bir zamand?r getirilmi? olan bilimsel delilleri daha iyi takip etmesini, art?k eskimi? olan Darwinist taktiklere bir son vermesini, Darwinist diktatörlü?ün boyunduru?u alt?nda hareket etmekten vazgeçip bilimsel gerçekleri kabul etmesini tavsiye ediyoruz.
THE ATLAS OF CREATION RAZED DARWINISM IN EUROPE

The way that all of Europe has become acquainted with Atlas of Creation and the declaration of the fact that living creatures have remained unchanged for millions of years and that evolution is devoid of any scientific worth have led to a major change of belief among the people of Europe. Independent polls conducted by well-known publishing institutions in different European countries have revealed a major drop in the numbers of people believing in Darwinism and that belief in Allah now dominates Europe. >>


In order to create, God has no need to design

It's important that the word "design" be properly understood. That God has created a flawless design does not mean that He first made a plan and then followed it. God, the Lord of the Earth and the heavens, needs no "designs" in order to create. God is exalted above all such deficiencies. His planning and creation take place at the same instant.
Whenever God wills a thing to come about, it is enough for Him just to say, "Be!"
As verses of the Qur'an tell us:
His command when He desires a thing is just to say to it, "Be!" and it is. (Qur'an, 36: 82)
[God is] the Originator of the heavens and Earth. When He decides on something, He just says to it, "Be!" and it is. (Qur'an, 2: 117)

Home | Books | Documentaries | Articles | Audio | Contact us | Subscribe

2007 Darwinism-Watch.com
Our materials may be copied, printed and distributed, by referring to this site.