Turkish
Books that demolish the theory of evolution

Documentaries that demolish the theory of evolution

Websites about the collapse of the theory of evolution

Books on the fact of creation

Documentaries on the fact of creation

Articles on the fact of creationThe logic that nothing, but chance, is scientific is a flawed one. It is a logical dead-end. If brand-new civilizations were discovered in outer space, would the logic of Darwinism and chance be employed in all of them? Would it be claimed that chance established civilizations everywhere? The portrayal of this miserable logic as scientific is the shame and disgrace of the current century.

Vol I:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol II:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol III:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol IV:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
 

67 / 2011-01-02
?ngilizce

1 Ocak 2011 tarihinde dünyaca tan?nm?? Huffington Post internet sitesinde Jalees Rehman’?n bir yaz?s? yay?nland?. Söz konusu yaz?da Rehman, dünya çap?nda tan?nm?? de?erli yazar Say?n Adnan Oktar’?n çal??malar?n?n etkisinden ve öneminden bahsetti.

Rehman yaz?s?nda, Say?n Adnan Oktar’?n Darwinizm’e kar?? vermekte oldu?u etkili ve bilimsel mücadelenin gücünden bahsetmekte ve kitaplar?ndaki bilimsel delillere, ak?c?l?k, güçlü hitap ve etki gücüne de?inmektedir. Söz konusu yaz?da Rehman, söz konusu kitaplar?n ö?renciler üzerindeki etkisini ele al?rken, kendi endi?elerini dile getirmekte ve Yarat?l?? konusuna girilmeden, ö?rencilere yaln?zca bilimsel bilgilerin verilmesi gibi tek tarafl? bir dü?ünceyi savunmaktad?r.

Bu konuyla ilgili aç?klama ?öyledir: 

Jalees Rehman, okullardaki Darwinist diktatörlü?ün hakimiyetinin fark?na varmal?d?r

Öncelikle ?unu belirtmek gerekir: 150 y?ll?k Darwinist diktatörlü?ün en büyük zaferlerinden biri, okullara Darwinist e?itimi dahil etmek olmu?tur. ?u anda dünyan?n her yerinde, tüm okullarda ve üniversitelerde Darwinizm resmi olarak okutulmaktad?r. Okul idareleri, hatta devlet idarecileri buna kar?? olsa da bu konuda ses ç?karamamakta, Darwinist e?itime engel olamamaktad?rlar. Her ülkede, müfredattan her y?l yeni dersler ç?kar?labilirken, evrim söz konusu oldu?unda bunun teklifinin bile getirilmesi mümkün olmamaktad?r. Evrim, t?pk? ülkelerin resmi dilleri, resmi para birimleri gibi, okullarda okutulan resmi bir ideoloji halini alm??t?r.

?u anda tüm dünyada ö?renciler, H?ÇB?R B?L?MSEL DEL?LLE DESTEKLENMEMES?NE VE TAMAMEN B?L?MSEL OLARAK ÇÜRÜTÜLMÜ? OLMASINA RA?MEN, tüm fen derslerinde yaln?zca evrimi ö?renmektedirler. Tek yanl? e?itim yap?lmakta, ö?rencilere bu yönde H?ÇB?R B?L?MSEL DEL?L GÖSTER?LMEMEKTED?R. Gerçek bilimsel deliller çarp?t?larak ö?retilmekte, ö?renciler hiçbir zaman ya?anmam?? hayali bir canl?l?k tarihini ezberlemek zorunda b?rak?lmaktad?rlar. Darwinist sahtekarl?klar hala okullarda ö?rencilere bir gerçek gibi anlat?lmakta, yeni yeti?en nesil gerçekten bir at serisi oldu?unu, Haeckel’in hayali embriyo çizimlerinin gerçek oldu?unu, sanayi devrimi kelebeklerinin “i? ba??nda evrim”i temsil etti?ini zannederek yeti?mektedirler. Evrimin bir sahtekarl?k oldu?unu fark eden ö?renciler ise, herhangi bir itirazda bulunduklar?nda derslerinden geçememektedirler. Üniversite e?itmenleri i?lerinden olmakta, ba?ka bir yerde i? bulamamaktad?rlar.  

 

?u anda halen bütün dünyada, özellikle okullara yönelik olarak bina edilmi? Darwinist diktatörlük oldukça etkili durumdad?r. Evrim, tamamen sahtekarl??a dayal? bir pagan dini olmas?na, bilimsel olarak tamamen çürütülmesine  ra?men, ?a??lacak ?ekilde bilim diye okutulmaktad?r.

Jalees Rehman’?n, okullarda Yarat?l?? konusunda e?itim verilmesine itiraz ederken, bu gerçekleri dikkate almas? gerekmektedir. Okullarda B?L?M DE??L, evrim okutulmaktad?r. Okullarda B?L?M DE??L, resmen ve aç?kça sahtekarl?k okutulmaktad?r. Buna kar?? ç?kan bütün sesler ise hemen susturulmaktad?r. Tek yanl? e?itim ile bütün genç nesil tek yöne do?ru yönlendirilmeye çal???lmaktad?r. Amaç, bilim adamlar?ndan olu?an, kültürlü bir genç nesil yeti?tirmek de?il, yaln?zca “Darwinist” bir genç nesil yeti?tirmektir.

Kar?? oldu?umuz ?ey, tek yanl? e?itimdir

Rehman"?n unutmamas? gereken bir gerçek daha vard?r. Kar??s?nda oldu?umuz ve itiraz etti?imiz ?ey, Darwinist diktatörlü?ün bu hakimiyetidir. Bunu ortadan kald?rmak için tek yanl? e?itimin sona ermesi gerekmektedir. Evrim teorisinin okullarda okutulmas?na bir itiraz?m?z yoktur. Fakat e?er evrim okutulacaksa, TÜM B?L?MSEL DEL?LLER?YLE Yarat?l?? gerçe?inin de okullarda okutulmas? gerekmektedir. Say?n Adnan Oktar defaatle bu talebini dile getirmi?tir. Samimi iseler, evrim teorisi savunucular?n?n buna bir itiraz? olmamal?d?r. Çünkü her iki konu da kendi delilleriyle anlat?lacak, tercih ise ö?renciye b?rak?lacakt?r.

Bu yöntemle okullarda evrim e?itimi verilecektir. Fakat ayn? ?ekilde Yarat?l?? konusunda da e?itim verilecektir. Bu e?itim ise sadece bilimsel temeller üzerine kurulu olacakt?r. Ö?rencilere yaln?zca, ?imdiye dek ç?kar?lm?? olan 350 milyondan fazla fosilden örnekler gösterilecektir. Proteinin tesadüfen meydana gelip gelemeyece?ine dair deneyler yap?lacak, bu konudaki bilimsel çal??malar üzerinde durulacakt?r. Mutasyonlar?n evrimcilerin iddia ettikleri gibi türlerin birbirine dönü?ümüne yol aç?p açamayaca?? gözlemlenecek, türden türe geçi? iddialar?na dair yeryüzünde bir delil olup olmad??? ara?t?r?lacakt?r. Yap?lan çal??ma sadece bilim üzerine kurulu olacakt?r.

Ö?renci, de?erlendirmesinde tamamen özgür olacak, tamamen bilimsel delillere dayanarak bir sonuca varacakt?r. Okullarda talep etti?imiz e?itim ?ekli budur.

Bunda Darwinistleri endi?elendirecek, k?zd?racak veya itiraz etmelerine sebep olacak hiçbir nokta yoktur. Y?llard?r teorilerinin kesin do?ru oldu?unu iddia eden Darwinistler, e?er hala bu iddiadalarsa, korkacaklar? da bir ?ey olmamal?d?r. Çünkü onlar, okullarda kendi e?itimlerini vermeye devam edeceklerdir.

E?er bunu bir k?s?m kesimler “dini e?itim” olarak alg?l?yorlarsa, o zaman 150 y?ll?k bir PAGAN D?N? olan Darwinizm’in de okullarda okutulmamas? gerekir. E?er bunu bilim olarak alg?l?yorlarsa, o zaman herhangi bir itiraza mahal yoktur, çünkü zaten amac?m?z bilimsel delil getirmektir.

Bu son derece adil bir sistemdir. E?er 150 y?ld?r tek bir tane bile bilimsel delil veremedi?i halde evrim teorisi okullara bu kadar hakim oluyorsa, teoriyi çürüten gerçek bilimsel delillerin okullara getirilmesine itiraz edilmesi de son derece mant?ks?z olacakt?r. Bu, onlar?n gerçek fosillerden, gerçek bilimsel deney sonuçlar?ndan korktuklar? ve bunlar? okullar?nda istemedikleri anlam?na gelir. ??te o zaman, Darwinizm diktas? da gerçek yüzünü göstermi? ve evrim teorisinin bilim ile ne kadar alakal? oldu?u anla??lm?? olacakt?r.

Her ?eyin bir yarat?l?? amac? vard?r

Jalees Rehman’?n endi?esi, Say?n Adnan Oktar’?n eserlerinde, bilimsel delillerle birlikte Yarat?l?? gerçe?inin de bahsedilmesine dayanmaktad?r. Oysa Say?n Rehman’?n dikkatinden kaçm?? olan bir nokta vard?r: Söz konusu eserlerdeki bilimsel deliller, bir Yarat?l??a ve bir Yarat?c?’ya i?aret etti?i için o eserlerde Yarat?l?? gerçe?inden bahsedilmektedir. Bu bilimsel delillere bakan bir ki?i, mutlaka bir ola?anüstülük görmektedir. Örne?in Say?n Rehman’?n inceledi?i Say?n Adnan Oktar’?n Kar?nca Mucizesi kitab?, bir kar?ncan?n kendi yeteneklerini ve bilgisini a?an ola?anüstü özelliklerini sergilemektedir. Bir insan, bu üstün özellikleri inceleyip geçti?inde, tüm bunlar? yapan?n gerçekten minik bir kar?nca oldu?una hükmedecektir. O ola?anüstü detaylarla kendisine verilmek istenen mesajdan haberi bile olmayacakt?r. Bu bilimsel delil, ona hiçbir ?ey sa?lamayacak, onda hiçbir heyecan yaratmayacak, onda hiçbir ?ekilde bir derin dü?ünme alg?s? olu?turmayacakt?r.

 

Bir canl?n?n hayat?, fizyolojisindeki mükemmellik, sahip oldu?u tek bir protein, bir atom, tarihten gelen bir fosil, bunlar?n tümü bir amaç için vard?r. Dünyada hiçbir ?ey amaçs?z olmad??? gibi, bunlar da amaçs?z olarak yarat?lmazlar. Akl? ve vicdan? aç?k bir insan, bütün bunlar? gördü?ünde böyle mucizelerle dolu bir sistemin tesadüfen var olamayaca??n?, amaçs?z olu?amayaca??n?, görülüp geçilemeyece?ini hemen anlayacakt?r. Dolay?s?yla, vicdan?yla dü?enen bir insan için tek bir balar?s?n?n hayat? veya bir kar?ncan?n muhte?em ya?am? ile ilgili detaylar? bilmek, bunlar?n ve her ?eyin YARATILDI?INI anlamak için yeterlidir. ??te bu sebeple bilimsel gerçekler ile Yarat?l?? birbirinden ba??ms?z konular de?ildir. Bilim, daima Yarat?l??? göstermi?tir.

Say?n Adnan Oktar’?n eserlerinde insanlar?n vicdanlar?yla rahatl?kla anlay?p gördükleri bu gerçeklerin üstün Yarat?c?m?z Yüce Allah’?n eserleri oldu?u anlat?lmakta ve bütün bu bilimsel delillere Kuran’dan i?aretler oldu?u da belirtilmektedir. Bu, vicdan? aç?k bir insan?n zaten çoktan anlam?? oldu?u bir gerçektir. Bu ki?i, fark etti?i bu gerçe?e Kuran’da da i?aretler oldu?unu bilmelidir. Çünkü bu büyük ve çok heyecan verici bir mucizedir. Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah, Kendi üstün Varl???n? bize yaratt??? bu ola?anüstü delillerle gösterir. Bizleri hayranl?k içinde b?rakan bu eserleri inceleyip, eserin Sahibi’ni dile getirmemek oldukça mant?k d???d?r. Her ola?anüstü eserin övgüsü, onun sanatç?s?na yöneltilir. E?er yeryüzündeki bu göz kama?t?r?c? sanattan bahsediyor, onun detaylar?n? ara?t?r?yor, yeni bilimsel delillerle bu sanata hayran kal?yor ve onu daha derin daha detayl? ara?t?rmak için çaba sarf ediyorsak, tüm bunlar?n Sanatç?s?n?, üstün Yarat?c?s?n? ve Sahibi’ni yani alemlerin Yarat?c?s? olan Yüce Allah’? da bilip tan?mam?z gerekmektedir.

??te bu sebeple Say?n Rehman bu konuda ciddi ?ekilde yan?lmaktad?r. Ö?renciler, ancak ?ahit olduklar? bu muhte?em sanat?n Sahibi’ni tan?d?klar?nda gerçek anlay?? güçleri, gerçek alg?lama ve anlama becerileri ve gerçek dü?ünme yetileri geli?ecektir. Her ?eyin bir amac?n?n oldu?unu, dolay?s?yla kendilerinin de amaçs?z yarat?lmad???n? anlayacaklard?r. Yarat?lm?? her ?ey, Yüce Rabbimiz Allah’?n varl???n? göstermekte, bize sonsuz Akl?n?, muhte?em ilmini tan?tmaktad?r. Allah ayetlerinde ?u ?ekilde buyurmaktad?r:

Biz, gökleri, yeri ve ikisi aras?nda bulunanlar? bir ‘oyun ve oyalanma konusu’ olsun diye yaratmad?k. Biz onlar? yaln?zca hak ile yaratt?k. Ancak onlar?n ço?u bilmezler. (Duhan Suresi, 38-39)
THE ATLAS OF CREATION RAZED DARWINISM IN EUROPE

The way that all of Europe has become acquainted with Atlas of Creation and the declaration of the fact that living creatures have remained unchanged for millions of years and that evolution is devoid of any scientific worth have led to a major change of belief among the people of Europe. Independent polls conducted by well-known publishing institutions in different European countries have revealed a major drop in the numbers of people believing in Darwinism and that belief in Allah now dominates Europe. >>


In order to create, God has no need to design

It's important that the word "design" be properly understood. That God has created a flawless design does not mean that He first made a plan and then followed it. God, the Lord of the Earth and the heavens, needs no "designs" in order to create. God is exalted above all such deficiencies. His planning and creation take place at the same instant.
Whenever God wills a thing to come about, it is enough for Him just to say, "Be!"
As verses of the Qur'an tell us:
His command when He desires a thing is just to say to it, "Be!" and it is. (Qur'an, 36: 82)
[God is] the Originator of the heavens and Earth. When He decides on something, He just says to it, "Be!" and it is. (Qur'an, 2: 117)

Home | Books | Documentaries | Articles | Audio | Contact us | Subscribe

2007 Darwinism-Watch.com
Our materials may be copied, printed and distributed, by referring to this site.