Turkish
Books that demolish the theory of evolution

Documentaries that demolish the theory of evolution

Websites about the collapse of the theory of evolution

Books on the fact of creation

Documentaries on the fact of creation

Articles on the fact of creationThe logic that nothing, but chance, is scientific is a flawed one. It is a logical dead-end. If brand-new civilizations were discovered in outer space, would the logic of Darwinism and chance be employed in all of them? Would it be claimed that chance established civilizations everywhere? The portrayal of this miserable logic as scientific is the shame and disgrace of the current century.

Vol I:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol II:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol III:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol IV:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
 

67 / 2012-01-15

 

?ngiltere’de baz? ö?renciler art?k derslerde evrim teorisini okumak istemediklerini ifade ediyorlar. ??te bu haber, The Sunday Times, Daily Mail, International Herald Tribune, Daily Telegraph gibi dünya medyas?n?n önde gelen gazetelerinde panik ifadeleriyle yer al?yor.

 

Haberlere göre ?ngiltere’deki Londra Üniversitesi’nde aralar?nda stajyer doktorlar?n da bulundu?u baz? Müslüman ö?renciler evrim teorisinin derslerde okutulmas?n? reddediyor. Buna sebep olarak da Darwinizmin Kuran’da yer alan Yarat?l?? gerçe?i ile ba?da?mamas?n? gösteriyorlar. Haberlerde evrimi reddeden ö?rencilerin say?s?n?n giderek artt??? da özellikle belirtiliyor.

Ö?rencilerin Darwin"in evrim teorisini esas alan dersleri boykot etmelerinden dolay? Londra Üniversitesi profesörlerinin büyük endi?e içinde olduklar? da söz konusu haberlerde yer alan önemli bir ayr?nt?d?r. Ateist genetikçi Prof. Steve Jones ö?rencilerinin bu tavr?n? anlayamad???n? belirtmektedir. Savunduklar? çürük teorinin art?k büyük bir hezimete u?rad???n? ve bilimin gösterdi?i gerçekleri ortaya ç?karman?n vaktinin geldi?ini anlayan Darwinistler son ç?rp?n??lar?n? sergilemektedirler. ?n?aAllah önümüzdeki dönem bilimsel gerçeklerin daha detayl? ?ekilde ortaya ç?kt???, insanlar?n bilim ad?na yap?lan sahtekarl?klardan tam anlam?yla kurtulduklar? bir dönem olacakt?r.

Haberlerde vurgulanan bir ba?ka ayr?nt? ise ?ngiltere"de yükselen bu tepkilerin kayna??n?n, evrimi çürüten kitaplar? ?ngiltere’de çok fazla sat?lan Say?n Adnan Oktar (Harun Yahya) oldu?u gerçe?idir. Gerçekten de Say?n Adnan Oktar’?n Yarat?l?? Atlas? isimli eseri vesilesiyle ?ngiltere halk? ilk defa canl?l???n kökenine dair gerçekleri görme imkan? bulmu?, evrim teorisinin hiçbir bilimsel de?eri olmayan köhne bir teori oldu?unu bu kitap ile birlikte fark etmi?tir. ve http://us1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/18771/
INGILIZLER_OKULLARDA_YARATILISIN_OKUTULMASINI_ISTIYOR_
)

Nitekim Yarat?l?? Atlas?’n?n ?ngiltere’de da??t?lmas?n?n ard?ndan Londra’da bas?lan The Evening Standard gazetesinin internet sitesi 2008 y?l?nda "Yarat?l??ç?l?k okullarda okutulmal? m??" sorusu ile bir anket düzenlemi?, anket ?ngiliz halk?n?n %73"ünün bu soruya "Evet, Yarat?l?? okullarda okutulsun" ?eklinde cevap vermesiyle son bulmu?tur. (bkz. http://www.harunyahya.org/dunyadanYankilarDetay.php?haberId=960

Evrim teorisinin tek yanl? olarak derslerde okutulmas?ndan ayd?n ?ngiliz halk?n?n duydu?u rahats?zl?k aç?kça ortadad?r. Bu dünyan?n her yeri için geçerlidir. Her zaman ifade etti?imiz üzere e?itim kurumlar?nda evrimle birlikte Yarat?l?? gerçe?inin de okullarda okutulmas? son derece aciliyetli bir gerekliliktir.
THE ATLAS OF CREATION RAZED DARWINISM IN EUROPE

The way that all of Europe has become acquainted with Atlas of Creation and the declaration of the fact that living creatures have remained unchanged for millions of years and that evolution is devoid of any scientific worth have led to a major change of belief among the people of Europe. Independent polls conducted by well-known publishing institutions in different European countries have revealed a major drop in the numbers of people believing in Darwinism and that belief in Allah now dominates Europe. >>


In order to create, God has no need to design

It's important that the word "design" be properly understood. That God has created a flawless design does not mean that He first made a plan and then followed it. God, the Lord of the Earth and the heavens, needs no "designs" in order to create. God is exalted above all such deficiencies. His planning and creation take place at the same instant.
Whenever God wills a thing to come about, it is enough for Him just to say, "Be!"
As verses of the Qur'an tell us:
His command when He desires a thing is just to say to it, "Be!" and it is. (Qur'an, 36: 82)
[God is] the Originator of the heavens and Earth. When He decides on something, He just says to it, "Be!" and it is. (Qur'an, 2: 117)

Home | Books | Documentaries | Articles | Audio | Contact us | Subscribe

2007 Darwinism-Watch.com
Our materials may be copied, printed and distributed, by referring to this site.